• Witamy w firmie KRK Partners i zapraszamy do kontaktu.

Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Jakie kwestie opisuje niniejsza Polityka

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”, zobowiązujemy się do stosowania odpowiednich środków zgodnych z RODO w zakresie gromadzenia, przetwarzania i ochrony Pana/i danych osobowych. W związku z tym opracowaliśmy niniejszą politykę prywatności, dalej jako „Polityka”. Polityka opisuje:

 • jaki rodzaj danych osobowych gromadzimy,
 • dlaczego i w jaki sposób dane osobowe są gromadzone,
 • jak wykorzystujemy dane osobowe, komu je przekazujemy i na jakich zasadach,
 • jakie ma Pan/i prawa, jeśli chodzi o swoje dane osobowe.

2. Kiedy Polityka będzie miała do Państwa danych zastosowanie

Polityka ma zastosowanie w każdym przypadku korzystania przez Państwa z usług którejkolwiek ze spółek tworzących Grupę Monument Fund. Korzystanie z usług oznacza w szczególności:

 • kontaktowanie się Państwa z daną spółką z Grupy Monument Fund lub gdy to spółka z tej Grupy kontaktuje się z Państwem w sprawie oferowanych przez nią usług,
 • złożenie wniosku o udzielenie pożyczki (w siedzibie pożyczkodawcy, za pośrednictwem stron internetowych www.monumentfund.pl, krk-partners.pl i w wyniku współpracy z pośrednikami finansowymi),
 • zawarcie umowy pożyczki i czynności związane z jej wykonaniem,
 • czynności wykonywane po zakończeniu obowiązywania umowy pożyczki, w tym czynności windykacyjne.

3. Kto tworzy Grupę Monument Fund

Grupę Monument Fund tworzą spółki współpracujące ze sobą na zasadach szeroko rozumianego partnerstwa, na podstawie zawartych pomiędzy spółkami umów. Są to następujące spółki:

 • Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000640924, NIP 6762515007, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł
 • KRK Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000892833, posiadającą NIP 6751748558, której kapitał zakładowy wynosi 9.000,00 zł,
 • Monument F SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000652915, NIP 6762518796, kapitał zakładowy w wysokości 559.000,00 zł,
 • Monument F SPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000690748, NIP 6762534660, kapitał zakładowy w wysokości 321.000,00 zł,
 • Monument F SPV3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720417, NIP 6762545853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000732030, NIP 6762549302, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746669, NIP 6762554119, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000696875, NIP 6762536541, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

4. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorami danych są wszystkie spółki z Grupy Monument Fund. Spółki te na podstawie zawartego pomiędzy sobą porozumienia wspólnie decydują jakie Państwa dane osobowe, przez którą spółkę, w jakim celu i w jaki sposób są wykorzystywane. Opis podziału funkcji i obowiązków w ramach Grupy Monument Fund znajdą Państwo w punkcie 7 Polityki.

5. Jakie Państwa dane osobowe zbieramy?

gdy składają Państwo wniosek o udzielenie pożyczki (wniosek pożyczkowy)
 • imię i nazwisko (PESEL, seria i nr dowodu osobistego),
 • firma, pod którą prowadzona jest działalność gospodarcza (NIP, REGON, KRS),
 • numery telefonów, adresy email, adresy zamieszkania, zameldowania oraz adresy do korespondencji,
 • wysokość miesięcznych przychodów (przybliżona),
 • informacje o posiadanych zadłużeniach (np. w ZUS, kredyty bankowe),
 • numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości i inne dane dotyczące nieruchomości (np. adres jej położenia, powierzchnia),
 • inne informacje o sytuacji majątkowej;
gdy składają nam Państwo dokumenty, które potrzebne są do dokonania przez nas oceny sytuacji majątkowej dane zawarte w przedłożonych dokumentach
gdy kontaktują się Państwo z nami lub to my się z Państwem kontaktujemy
 • dane osobowe podawane przez Pana/ią za każdym razem kiedy się Pan/i z nami kontaktuje (w jakiejkolwiek formie) w zakresie dotyczącym naszych usług (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania) lub gdy kontaktuje się z nami Pan/i za pośrednictwem mediów społecznościowych,
 • dane dotyczące wiadomości e-mail i innych wiadomości (np. sms) jakie wysyłamy do Pana/i, w tym łącza zawarte w tych wiadomościach, które Pan/i otworzy,
 • Pani/Pana uwagi i opinie o świadczonych przez nas usługach
gdy zakładają Państwo konto na naszym blogu dane logowania do Państwa konta, które Państwo wybrali (nazwa użytkownika lub adres e-mail i hasło)
inne źródła pozyskiwania danych osobowych możemy wykorzystywać dane osobowe:
 • pozyskiwane za pośrednictwem mediów społecznościowych (np. żeby ulepszać świadczone przez nas usługi lub prowadzone przez nas działania marketingowe),
 • pozyskiwane z ogólnodostępnych rejestrów danych (np. rejestr REGON, CEiDG) – w przypadku braku spłaty przez Pana/ią zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki celem wyegzekwowania należnej nam kwoty

6. Cele i podstawy przetwarzania danych

Do czego wykorzystujemy Państwa dane? Dlaczego wykorzystujemy Państwa dane? Podstawa prawna przetwarzania (wykorzystania) Państwa danych
Udostępniania Państwu naszych usług. Aby móc przeanalizować Państwa sytuację majątkową celem dokonania oceny czy zawrzemy z Państwem umowę pożyczki i jaką szacunkowo kwotę pożyczymy i jakie ewentualnie zabezpieczenie naszych roszczeń zostanie ustanowione. Przetwarzanie niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy. Jeśli nie podają nam Państwo tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy.
Usprawnianie i zarządzanie dokonywanymi przez nas w Internecie operacjami. Aby zarządzać i usprawniać działanie prowadzonych przez nas stron internetowych (w tym bloga). Na naszych stronach internetowych używamy plików cookie (tzw. ciasteczek) i podobnych technologii aby dostosować te strony internetowe do potrzeb ich użytkowników oraz do celów statystycznych. Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund. Mamy uzasadniony interes w:
 • zaspokajaniu Państwa potrzeb, w tym dostarczanie naszych usług,
 • poznaniu Państwa opinii na temat naszej działalności,
 • ulepszaniu już istniejących usług i testowanie naszych nowych produktów i usług
Kontaktowanie się z Państwem w jakiejkolwiek formie. Aby kontaktować się z Państwem np. listownie, za pośrednictwem wiadomości sms lub e-mail, telefonicznie. Państwa zgoda – w przypadku materiałów o charakterze marketingowym i informacji handlowych; Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund – w przypadku udzielania wyjaśnień w odpowiedzi na Państwa zapytanie lub informowanie o wprowadzonych przez nas zmianach (np. w Polityce): mamy uzasadniony interes w ochronie i wspieraniu naszych potencjalnych i obecnych Klientów.
Aby odpowiadać na Państwa posty w mediach społecznościowych skierowane do nas i dotyczące naszych usług. Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund: mamy uzasadniony interes w ochronie, informowaniu i wspieraniu naszych potencjalnych i obecnych Klientów
Aby zarządzać konkursami, w których biorą udział pośrednicy (dotyczy wyłącznie osób, które zgłoszą chęć udziału w konkursie ogłoszonym przez Administratorów danych). Przetwarzanie niezbędne do podjęcia na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy. Jeśli nie poda nam Pan/i tych danych nie będzie możliwe zawarcie lub wykonanie umowy.
Dochodzenie przez nas roszczeń wynikających z umowy zawartej z Państwem. Aby uzyskać należne nam świadczenie w przypadku braku jego spełnienia. Prawnie uzasadniony interes Grupy Monument Fund mamy uzasadniony interes w dochodzeniu lub obronie naszych roszczeń.

7. Jakie funkcje pełnią poszczególne spółki w Grupie Monument Fund?

Funkcje i zadania pełnione przez poszczególne spółki zostały określone w umowie o współadministrowaniu danymi, której treść jest dostępna na naszej stronie internetowej.

8. Komu możemy udostępniać Państwa dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

 • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa,
 • podmioty, z którymi spółka z Grupy Monument Fund zawarła umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych, np. w zakresie zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia księgowości (podmioty te przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu danej spółki z Grupy Monument Fund, w zakresie i celach przez nią wskazanych; jednocześnie wymagamy od nich aby dane były przez nich bezpiecznie przechowywane oraz przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług).

Możemy też przekazywać Państwa dane innym organizacjom w następujących sytuacjach:

 • jeśli obowiązek przekazania danych wynika z przepisu prawa lub dla celów wymiaru sprawiedliwości,
 • jeśli udostępnienie jest konieczne celem wykonywania lub obrony praw spółek z Grupy Monument Fund.

9. Przez jaki okres korzystamy z Państwa danych?

Będziemy korzystać z Państwa danych osobowych przez okres, w jakim jest to niezbędnie konieczne. W danym przypadku okres ten może się różnić.

Uprawnienia związane z prawem ochrony danych osobowych?

W odniesieniu do swoich danych osobowych ma Pan/i prawo do:

 • dostępu do treści Państwa danych osobowych,tj. uzyskania informacji o przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są nieprawidłowe mogą żądać ich poprawienia,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu, mogą Państwo wnieść sprzeciw jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Grupy Monument Fund,
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych, w przypadku zajścia okoliczności z art. 17 ust. 1 RODO, czyli jeśli m.in. nie ma potrzeby dalszego przechowywania Państwa danych osobowych, wycofali Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy przetwarzania danych, skutecznie zgłosili Państwo sprzeciw, a dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, m.in. w sytuacji gdy skutecznie zgłosili Państwo sprzeciw, kwestionują Państwo dokładność przechowywanych przez nas danych osobowych, dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo by zostały one usunięte,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, czyli prawo do otrzymania Państwa danych osobowych w powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego – w zakresie danych przewarzanych przez Grupę Monument Fund na podstawie umowy zawartej z Państwem lub na podstawie Państwa zgody; mogą Państwo przesłać te dane do innego administratorów danych lub zażądać aby spółka z Grupy Monument Fund przesłała te dane do innego administratora, przy czym dane zostaną przesłane jeżeli jest to technicznie możliwe. Aby skorzystać z powyższych praw należy się skontaktować z jednym z Administratorów danych.

10. Zabezpieczenia

Używamy zabezpieczeń komputerowych, takich jak wew. polityka uprawnień, nowoczesne rozwiązania informatyczne zapewniające bezpieczne hasłowanie, aktualne oprogramowania antywirusowe oraz ochrona przed atakami informatycznymi, wykorzystywanie bezpiecznych rozwiązań systemowych (wew. i zewn) mających na celu zabezpieczanie przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób i podmiotów nie związanych z Monument Fund, oraz egzekwujemy fizyczne kontrole dostępu do naszych budynków i plików w celu zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Zezwalamy na dostęp tylko tym zatrudnionym przez nas osobom, które potrzebują go do wykonywania swoich obowiązków służbowych.

11. Kontakt

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: rodo@monumentfund.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem: 12 307 44 55.