• Witamy w firmie KRK Partners i zapraszamy do kontaktu.

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 i art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO") informujemy o tym, że wspólnie przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz informujemy o zasadniczej treści wspólnych uzgodnień Współadministratorów:

1. Współadministratorami Państwa danych osobowych są spółki:

 • Monument Fund spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000640924, NIP 6762515007, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, (dalej "Administrator Wiodący")
 • KRK Partners spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000892833, posiadającą NIP 6751748558, której kapitał zakładowy wynosi 9.000,00 zł,
 • Monument F SPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000652915, NIP 6762518796, kapitał zakładowy w wysokości 559.000,00 zł,
 • Monument F SPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000690748, NIP 6762534660, kapitał zakładowy w wysokości 321.000,00 zł,
 • Monument F SPV3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000720417, NIP 6762545853, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000732030, NIP 6762549302, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000746669, NIP 6762554119, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł,
 • Monument F SPV6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Lipska 6/U18, 30-721 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000696875, NIP 6762536541, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

Wykaz wszystkich spółek (dalej zwanych również każda z osobna jako „Administrator”) i ich dane kontaktowe znajdzie Pan/i w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://krk-partners.pl/polityka-prywatnosci.

2. Państwa dane przetwarzamy do realizacji następujących celów:

 • podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem umowy pożyczki lub umowy na mocy której zostanie ustanowione zabezpieczenie roszczeń wynikających z umowy pożyczki,
 • wykonania umowy, kontaktowania się z Państwem w bieżących sprawach (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania może utrudnić lub uniemożliwić zawarcie lub prawidłowe wykonanie umowy.

4. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania. Administrator przechowuje Państwa dane osobowe przez okres obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z ich wykonaniem lub obrony przed takimi roszczeniami. Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku ciążącego na administratorze to będą one przetwarzane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z usług których korzystamy przy ich przetwarzaniu, jak firmy księgowe, doradcze, kancelarie prawne, czy inne podmioty realizujące na nasze zlecenie szereg usług w ramach procesów naszej działalności gospodarczej. Państwa dane przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, przekazywane są na podstawie umowy zawartej z takim podmiotem. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom i współpracownikom Współadministratorów. Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – gdy przetwarzanie odbywa się w ramach realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

8. Administrator danych nie będzie wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych również informujemy, że:

 • Współadministratorzy oświadczają, że przetwarzają dane osobowe zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych określonymi w art. 5 RODO.
 • Administrator Wiodący przechowuje wszelką dokumentację dotyczącą współadministrowania, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności, sprawuje kontrolę nad procesami przetwarzania danych osobowych, identyfikuje ryzyka przetwarzania danych osobowych i adekwatnie do nich wyznacza standardy bezpieczeństwa, zapewniające odpowiednią ochronę dla wszystkich przetwarzanych danych osobowych.
 • Współadministratorzy zobowiązują się do ograniczenia dostępu do Państwa danych osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do danych osobowych jest niezbędny. Dodatkowo Współadministratorzy zapewniają, że do przetwarzania danych osobowych dopuszczają wyłącznie osoby, które mają imienne upoważnienie nadane przez Współadministratorów oraz, że osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych są zobowiązane do zachowania danych osobowych w tajemnicy.
 • Każdy ze Współadministratorów zapewnia ochronę danych osobowych i podejmuje środki ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO.